ALGEMENE VOORWAARDEN

Aan deze prijslijst alsmede aan onze offerte liggen onze verkoop en leveringsvoorwaarden ten grondslag.

Franco levering vanaf een netto gefactureerde waarde excl. BTW van € 800,- begane grond. Tot dit bedrag wordt € 42,- in rekening gebracht.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

In principe gelden uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden en uitsluitend Duits recht.

Opdrachtbevestiging

Alle opdrachten zullen door ons schriftelijk worden bevestigd.

Eigendomsovergang en risico

Lid 1) Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

Lid 2) Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over indien en voorzover de koper uiteindelijk aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

Lid 3) Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de koper bevoegd de bezorging c.q. de aflevering van de goederen in gevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen totdat de koper de zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Lid 4) Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Leveringtermijnen

Leveringstermijnen gelden slechts bij benadering voor zover wij ze niet schriftelijk als bindend hebben bevestigd. Wij zijn gerechtigd deelleveringen te doen. Elke deellevering kan apart in rekening worden gebracht. Bij bestellingen op afroep moet de afroep tenminste 3 weken voor de gewenste afleveringstermijn plaatsvinden.

Overmacht

Overmacht, bedrijfsstoornissen, stakingen of andere belemmeringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn bij ons of bij andere leveranciers ontbinden voor de duur van deze belemmering en de gevolgen ervan de verplichting tot levering.

Wijzigingen in de opdracht 

Verzoeken tot wijziging met betrekking tot reeds bevestigde opdrachten kunnen alleen in aanmerking worden genomen, voor zover dit producttechnisch nog mogelijk is. Indien wij voor de vereiste verandering niet verantwoordelijk zijn, brengen wij administratiekosten van € 40,- netto in rekening.

Maatvoeringen

Alhoewel wij de maatvoeringen zo exact mogelijk weergeven, dienen geringe afwijkingen geaccepteerd te worden.

Kleurafwijkingen

Kleurverschillen van de stoffen, leder en hout zijn natuur-resp. produktie-afhankelijk. Geringe verschillen en afwijkingen, vooral bij latere leveringen zijn onvermijdelijk en geven geen recht op reclames. Bij het beitsen van houten delen volgens de aangegeven monsters, kunnen geringe kleurafwijkingen ontstaan, waarvoor wij geen garantie aanvaarden. Het geeft tevens geen recht op vervanging of ontbinding van enige opdracht.

Wijzigingen

Onze kwaliteitseisen zijn hoog, derhalve behouden wij ons het recht voor, om zonder voorafgaande informatie, elke constructie- en of kleurverandering ten behoeve van onze collectie bureaustoelen zo actueel mogelijk te houden, ook bij na-leveringen.

Speciale wensen

Speciale wensen kunnen alleen worden vervuld indien deze zowel op grond van de constructie als van het aantal stuks productiegericht zijn.

Prijs en betaling

De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.

De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen netto te voldoen. Hij is niet bevoegd om deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd om de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, transportkosten, kosten van het bedrukken danwel anderszins bewerken van de gekochte goederen en uit de kosten van de ingebrekestelling.

Indien de verkoper bij de toerekenbare tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen minimaal 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.

De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in 2 vermelde tijdstip.

Ontbinding

De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, een natuurlijke persoon, door de Rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Geschillen

Op incassogeschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enig andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking is Nederlands recht van toepassing en zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaard. 

Garantie en servicebepalingen

Wij staan garant voor een correcte en goed functionerende uitvoering van onze producten,

overeenkomstig de onderstaande garantiebepalingen.

 1. Voor alle ROVO CHAIR producten geldt een garantie periode van 5 jaar. Voor model ROVO five 2 jaar garantie.
 2. Gedurende deze garantietermijn levert ROVO CHAIR gratis de onderdelen. Om de vervangen onderdelen te testen, dienen deze aan ons te worden geretourneerd. Vrachtkosten worden in rekening gebracht.
 3. Voor onderdelen- resp. reparatiewerkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de mobiele servicedienst van ROVO CHAIR. Gedurende de eerste 6 maanden vanaf de datum van levering, worden voor het gebruik van de servicedienst geen kosten in rekening gebracht. Vanaf de 7de maand wordt de op dat ogenblik geldende vaste voorrijkosten tarief berekend. Loonkosten worden de eerste twee jaren voor onze rekening genomen. Vanaf het 3de jaar worden U de voorrij- en loonkosten in rekening gebracht.
 4. De garantietermijn gaat in op het moment, dat het product onze fabriek verlaat.
 5. Natuurlijke slijtage van wielen, bekleding etc. zijn van garantie uitgesloten. Schade door onoordeelkundig gebruik of behandeling zijn eveneens van garantie uitgesloten, zoals reclames die door gebruik ontstaan, welke niet overeenkomen met het bepaalde doel van het product. De stoelen, met uitzondering de Buggy en de junior serie zijn gemaximeerd voor gebruik tot 120 kg belasting. Voor de junior en de Buggy serie gelden andere gemaximaliseerde gewichten. Omgevingsinvloeden van buitengewone aard zijn eveneens van garantie uitgesloten.
 6. Indien het gebruik meer dan 8 uur per dag bedraagt, vermindert de garantieperiode dienovereenkomstig.

Bij een 8-urige werkdag (220 werkdagen p. j.) geldt de garantieperiode van 5 jaar = 60 maanden.

Bij een 16-urige werkdag (220 werkdagen p. j.) 30 maanden.

Bij een 24-urige werkdag (220 werkdagen p. j.) 20 maanden.

Bij een 24-urige werkdag (365 werkdagen p. j.) 12 maanden.

 1. De garantieperiode wordt niet verlengd door reparaties.
 2. Bij reclamaties hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • Modelnummer
 • Opdrachtnummer
 • Productiedatum

Al deze gegevens zijn gedrukt op een etiket onder de zitting. 

Aansprakelijkheid

Rovo is slechts aansprakelijk voor schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een gebrek aan het door haar geleverde product, voor zover deze schade gedekt wordt door de door Rovo in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

ROVO Benelux 2024 ©